endelvruzh-hanskofifritpt-ptessvnlnoro +49 331 900 849 99 info@osabus.com

Villkor och Bestämmelser

OBS: Denna juridiska avisering gäller för hela innehållet på webbplatsen www.osabus.se och för all kommunikation via e-post eller webbmejl mellan oss och dig. Innan du använder OsaBus.se eller kommunicerar genom dess officiella kanaler (info@osabus.com), läs noggrant igenom dessa villkor. Genom att använda OsaBus.se visar du att du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen avstå från att använda OsaBus.se.

Denna avisering tillhandahålls av Osa Travel Management B.V., beläget på John M. Keynesplein 10, 1066EP, Amsterdam, Nederländerna. Vi är ett registrerat företag i Storbritannien. Du kan kontakta oss på +49 3319 0084 999 eller via e-post på info@osabus.com.

 

1. Inledning

 • Genom att få tillgång till någon del av OsaBus.se anses du ha godkänt denna juridiska avisering i sin helhet.
 • Om du inte godkänner denna juridiska avisering i sin helhet måste du omedelbart lämna OsaBus.se och sluta kommunicera med dess representanter via officiella kommunikationskanaler (e-post: @osabus.com; @osabus.de; @osabus.fr).
 • Osa Travel Management B.V. förbehåller sig rätten att revidera denna juridiska avisering när som helst genom att uppdatera detta meddelande.
 • Det är rekommenderat att regelbundet besöka denna webbplats för att granska den aktuella juridiska aviseringen, eftersom den är bindande för dig.
 • Vissa bestämmelser i denna juridiska avisering kan ersättas eller kompletteras av uttryckligen angivna juridiska aviseringar eller villkor som finns på specifika sidor på OsaBus.se.

 1.1. Tillåten Användning

Du får skriva ut och ladda ner utdrag från OsaBus.se för personligt bruk under följande villkor:

  • Inga dokument eller relaterad grafik på OsaBus.se ändras på något sätt.
  • Grafik på OsaBus.se används inte separat från medföljande text.
  • Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden från Osa Travel Management B.V. förekommer i alla exemplar.

1.2. Upphovsrätt och Immateriella Rättigheter

  • Om inget annat anges, ägs upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till allt material på OsaBus.se (inklusive fotografier och grafiska bilder) av Osa Travel Management B.V. eller dess licensinnehavare.
  • All användning av utdrag från OsaBus.se, förutom vad som specificerats i föregående stycke, är förbjuden.
  • Om du bryter mot något av villkoren i denna juridiska avisering upphör automatiskt din tillåtelse att använda OsaBus.se, och du måste omedelbart förstöra eventuella nedladdade eller utskrivna utdrag från OsaBus.se.

1.3. Varumärken

  • Alla varumärken som används på OsaBus.se tillhör ägarna av dessa varumärken.
  • Osa Travel Management B.V. hävdar inte äganderätt till varumärken som används på OsaBus.se, av vilka de inte är ägare.

1.4. Reproduktion och Lagring

No part of OsaBus.se may be reproduced or stored on any other website or included in any public or private electronic retrieval Ingen del av OsaBus.se får reproduceras eller lagras på någon annan webbplats eller inkluderas i något offentligt eller privat elektroniskt upphämtningssystem eller tjänst utan föregående skriftligt tillstånd från Osa Travel Management B.V.

1.5. Förbehållna Rättigheter

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges i dessa villkor är förbehållna.

2. Länkar Till Och Från Andra Webbplatser

 • Länkar till tredjepartswebbplatser på OsaBus.se tillhandahålls för din bekvämlighet.
 • När du använder dessa länkar kommer du att omdirigeras från OsaBus.se.
 • Osa Travel Management B.V. har inte granskat alla dessa tredjepartswebbplatser och kontrollerar inte eller tar ansvar för deras innehåll eller tillgänglighet.
 • Osa Travel Management B.V. stöder inte eller gör några representationer om dessa webbplatser, det material som finns där eller resultaten som erhålls genom att använda dem.
 • Om du väljer att komma åt några länkade tredjepartswebbplatser från OsaBus.se gör du det på egen risk.

2.1. Villkor för att Länka Till OsaBus.se:

Om du önskar länka till OsaBus.se måste du följa följande villkor:

  • Få vårt förhandsmedgivande.
  • Replikera inte startsidan på OsaBus.se; istället länka till den.
  • Ta inte bort, förvräng eller ändra storleken eller utseendet på OsaBus eller Osa Travel Management B.V:s logotyp.
  • Skapa inte en ram eller någon annan webbläsar- eller kantmiljö runt OsaBus.se.
  • Antyda inte att Osa Travel Management B.V. stöder några produkter eller tjänster förutom sina egna.
  • Framställ inte din relation med Osa Travel Management B.V. felaktigt eller ge falsk information om företaget.
  • Använd inte några av Osa Travel Management B.V.’s varumärken som visas på OsaBus.se utan uttryckligt skriftligt tillstånd.
  • Använd inte några varumärken som tillhör andra än de som ägs av Osa Travel Management B.V. och som visas på OsaBus.se utan skriftligt tillstånd från respektive varumärkesinnehavare.
  • Se till att din webbplats följer alla tillämpliga lagar och regler, inte innehåller smaklöst, stötande eller kontroversiellt innehåll och inte kränker någon annan persons immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

Osa Travel Management B.V. förbehåller sig rätten att återkalla rätten att länka till OsaBus.se när som helst vid brott mot dessa villkor.

3. Allmänt Information Ändamål

Den information som tillhandahålls på denna webbplats är endast för allmän information. Det utgör inte ett bindande erbjudande från oss. För att ingå ett bindande avtal med leverantörer av aktiviteter som finns tillgängliga på OsaBus.se måste du skicka in en bokningsförfrågan genom OsaBus-plattformen. Godkännande av bokningsförfrågan är föremål för Osa Travel Management B.V:s (OsaBus) allmänna villkor och bestämmelser, antingen av OsaBus.se-personal eller den specifika leverantören.

4. Friskrivning Från Garanti

 • Även om Osa Travel Management B.V. (OsaBus) strävar efter att säkerställa noggrannheten av informationen på webbplatsen, ger den inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, angående dess korrekthet, fullständighet, aktualitet, tillförlitlighet, lämplighet för något syfte eller någon information som tillhandahålls av tredje parter.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort information på webbplatsen, dess struktur och funktioner, utan särskild avisering, inklusive borttagning av föråldrad information utan att märka den som sådan.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) kan blockera användares tillgång till webbplatsen eller vissa delar av den, eller införa villkor för åtkomst, enligt sitt eget gottfinnande.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, angående tillgängligheten av webbplatsen eller dess funktioner, frånvaron av defekter eller frånvaron av virus och annan skadlig programvara på webbplatsen och dess underliggande infrastruktur.
 • Vidare garanterar inte Osa Travel Management B.V. (OsaBus) att informationen som finns tillgänglig på OsaBus.se inte har ändrats genom tekniska fel eller av obehöriga tredje parter.

4.1. Begränsning av Ansvar

Osa Travel Management B.V. (OsaBus) utesluter ansvar för skador som uppstår på grund av din åtkomst till eller oförmåga att få tillgång till webbplatsen, fel eller försummelse på webbplatsen eller användningen av webbplatsen, förutom i fall av uppsåtligt vållande eller grov vårdslöshet och i den omfattning som tillåts enligt tillämplig lag. Denna ansvarsfriskrivning gäller inte för garantier, krav relaterade till personskada eller skada eller krav baserade på produktansvarslagar.

4.2. Ansvarsfriskrivning

Även om Osa Travel Management B.V. strävar efter att säkerställa riktigheten av informationen på OsaBus.se, garanterar den inte materialets riktighet och fullständighet. Material- och produktbeskrivningarna på OsaBus.se kan ändras eller föråldras utan föregående meddelande.

Materialet på OsaBus.se tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några garantier eller villkor. Därför utesluter Osa Travel Management B.V. alla representationer, garantier, villkor och andra villkor som kan ha effekt i förhållande till OsaBus.se, inklusive de underförstådda villkoren för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för en viss, i den maximala utsträckning som lagen tillåter. syfte och användning av rimlig omsorg och skicklighet.

5. Betalning

Bokningar av transporttjänster kan göras elektroniskt via OsaBus webbplats, www.osabus.se, eller via e-post till info@osabus.com. Vänligen granska följande information om betalning noggrant:

5.1. Bokningsbekräftelse

Tills bokningen bekräftas skriftligen av OsaBus (via e-post) och full betalning har mottagits från kunden, kan bokningen ändras av antingen OsaBus eller kunden.

5.2. Kvitto för Bekräftelse

OsaBus ansvarar inte för förlorade eller obeställbara bekräftelsekvitton vid bokning via internet. Om din spam-blockerare är aktiverad kan bekräftelsemejlet kanske inte tas emot. Det är kundens ansvar att ringa och få en bekräftelse via mejl efter att ha gjort en bokning.

5.3. Deposit Requirements

  • Bokningar som görs mer än trettio (30) dagar före planerat tjänstedatum kräver en insättning på minst tjugo (20) procent.
  • OsaBus kommer att bekräfta beloppet för insättningen vid tidpunkten då kunden gör bokningen. För bokningar som görs mindre än trettio (30) dagar före planerat tjänstedatum krävs en insättning motsvarande hela den beräknade kostnaden för transporttjänsterna.

5.4. Förfallodag för Betalning

Full betalning av den beräknade kostnaden ska ske senast två veckor (14 dagar) före det planerade tjänstedatumet.

5.5. Accepterade Betalningsmetoder:

  • Banköverföring: Banköverföringar accepteras för tjänster som är schemalagda mer än två veckor efter att bokningen har gjorts.
  • Betalning med kreditkort: Betalningar kan göras via kreditkort genom en säker betalningslänk. Observera att en extra avgift på 3% kommer att läggas till för att täcka transaktionsavgifterna.
  • Wise.com: Betalningar kan också göras via Wise.com.

5.6. Faktura Förberedelse

Fakturor kommer att upprättas baserat på den valda betalningsmetoden.

Följande uppgifter måste kunden tillhandahålla för faktureringsförberedelser:

  • företagets juridiska namn;
  • laglig adress;
  • moms eller registreringsnummer (om tillämpligt).

5.7. Fakturerings Beskrivning

Faktureringsbeskrivningen ”osabus.se” kommer att synas på korthavarens kontoutdrag för framgångsrika betalningar med kreditkort.

5.8. Konfidentialitet för Uppgifter

OsaBus kommer inte att sälja, köpa, tillhandahålla, utbyta eller avslöja kontodata, transaktionsdata eller personlig information om eller avseende en korthavare, förutom till sin förvärvare, Visa/Mastercard-korporationerna eller som svar på giltiga myndighetskrav.

5.9. Ändringar av Bokningar

Eventuella ändringar av en bokning är beroende av tillgängligheten för de begärda transporttjänsterna som föreslås vid den ändrade bokningen, betalning av den tillämpliga avgiften fastställd av OsaBus och godkännande av OsaBus. Observera att alla bokningar är bindande, och betalningar och depositioner återbetalas inte, förutom inom ramen för utfärdade garantier, i händelse av skada på liv, kropp eller hälsa, eller för anspråk baserade på produktskadelagen.

5.10. Betalningsdröjsmål

Om betalningar, inklusive depositioner, beräknade kostnader eller andra belopp som är förfallna till OsaBus, inte görs i tid kan det leda till att kundens bokning ställs in enligt OsaBus enskilda beslut, med tillämpliga avbokningsavgifter.

5.11. Ändring Eller Avbokning av Bokning

Om kunden önskar ändra eller avboka en befintlig bokning och överföra den betalda depositionen eller hela beloppet till en annan tidpunkt, datum eller annan tjänst måste det bekräftas av en representant från OsaBus. Observera att OsaBus inte kan garantera att den nya tjänsten kan erbjudas till samma belopp, och ytterligare avgifter kan tillkomma.

5.12. Reservation Giltighet

Observera att våra erbjudanden är giltiga i högst 3 dagar, eftersom vi brukar bli fullbokade snabbt. Vi reserverar och säkrar bussar endast vid mottagande av betalning eller åtminstone 20% deposition. Priser och tillgänglighet för fordon bekräftas vid mottagande av betalning.

5.13. Behålla Bokningsutrymme

Priser och fordon bekräftas endast efter att betalningen har mottagits.

6. Avbokning/Återbetalning

Vi förstår att oväntade omständigheter kan uppstå och påverka dina semesterplaner. På OsaBus finns vi här för att hjälpa dig med avboknings- och återbetalningsförfaranden. Observera följande:

 • För att avboka din tjänst, vänligen skicka in en skriftlig avbokningsanmälan via e-post till info@osabus.com. Vårt team kommer att behandla din begäran under kontorstid, vilket är i Eastern European Time (EET)-zonen. De typiska öppettiderna är från kl. 9:00 till kl. 18:00, måndag till fredag. Observera att specifika kontorstider kan variera beroende på bransch och individuella företagspolicyer.
 • Vi erbjuder följande återbetalningssatser:
 1. Om du inte är närvarande vid den schemalagda hämtningsplatsen och inte kan hittas eller kontaktas inom 30 minuter efter den angivna tiden, anses det som en utebliven ankomst (no-show), och du blir ansvarig för 100% av den beräknade kostnaden.
 2. Deposition Betalningar återbetalas inte.
 3. Avbokningar som görs inom tio (10) arbetsdagar före tjänstens datum medför en avgift motsvarande beloppet för betalningar och depositioner.
 4. Avbokningar som görs mer än tio (10) arbetsdagar före tjänstens datum kommer att resultera i en avgift motsvarande depositionsbetalningen och banktransaktionsavgifterna.
 5. Observera att avbokningsavgifter är slutgiltiga och inte kan överföras till framtida eller alternativa tjänster.
 • Om du är berättigad till återbetalning måste du ansöka inom 7 kalenderdagar från avbokningsdatumet. Återbetalningar kommer att behandlas genom banköverföring eller kreditkort, beroende på det ursprungliga betalningssättet. Observera att vid betalning av fakturan kommer banken att dra av en transaktionsavgift på 3%. Vid återbetalning kommer vi endast att skicka det belopp som anges i fakturan utan att inkludera den avdragna transaktionsavgiften på 3%.
 • För att säkerställa att din avbokning hanteras korrekt ber vi vänligen om en skriftlig bekräftelse från vårt OsaBus-team.
 • Vi vill betona att Osa Travel Management B.V. inte är ansvarigt för några förluster, skador, skador, eller orderavbokningar som orsakas av faktorer utanför vår kontroll, såsom inställda flyg, vägblockeringar, oväntade förseningar, force majeure-händelser eller aktiviteter från tredje parter.

7. Våra Tjänster – Dina Skyldigheter

På Osa Travel Management B.V. vill vi att du och din grupp ska ha en trevlig upplevelse. Därför ber vi vänligt att du följer följande riktlinjer:

1. Uppför Dig På Lämpligt Sätt:

Vänligen upprätthåll en respektfull och lämplig uppförande vid alla tillfällen. Du är ansvarig för eventuella skador som orsakas av dig själv eller någon medlem i ditt sällskap. Om någon myndighet anser att du eller någon medlem är olämplig att resa eller om ditt beteende orsakar olägenhet för andra, kan de be dig lämna boendet, utflykten eller aktiviteten. I sådana fall kommer vårt avtal att upphöra, och fulla avbokningsavgifter kommer att tillämpas.

2. Efterlevnad av Lagar Och Myndigheter:

Vänligen följ alla engelska lagar, krav och formaliteter från lokala polis-, hälso- och andra offentliga myndigheter.

3. Respekt För Researrangörer Och Guider:

Visa artighet gentemot våra researrangörer, anställda, guider och representanter. Vänligen följ instruktionerna från reseledaren och/eller gruppledaren under hela rundturen.

4. Samarbete Med Tjänsteleverantörer

Samarbeta med transport-, hotell-, restaurangoperatörer och andra tjänsteleverantörer. Var vänlig och följ deras villkor och regler när du använder deras tjänster.

5. Respekt För Lokala Seder Och Traditioner:

Respektera lokala invånares seder och traditioner samt reglerna för traditionella bostäder. Du är helt ansvarig för dina handlingar på alla platser som besöks under rundturen.

6. Kontakt Med Busschaufförer:

Observera att kontaktinformationen för bussförare kommer att tillhandahållas upp till 24 timmar innan resan. Som en del av vår strävan att upprätthålla professionella gränser påminner vi dig vänligen om att kontaktinformationen som tillhandahålls för bussföraren endast är avsedd för kommunikation i samband med resan. Det är strängt förbjudet att kontakta bussföraren innan resan av några privata eller personliga skäl. Våra förare är dedikerade till att säkert transportera dig från punkt A till B och är inte tillgängliga för turledning eller personliga förfrågningar.

7. Förbud Mot Fysiskt Våld:

Det är strängt förbjudet att fysiskt attackera förare eller någon annan individ under resan. Vi förväntar oss att alla passagerare behandlar vårt personal och medresenärer med respekt och vänlighet.

8. Punktlighet och Återbetalningar:

Bussförare förväntas anlända i tid. Men det kan finnas oförutsedda omständigheter (trafik, vägarbete, väder, olyckor/faror etc.) som kan påverka ankomsttiden. Observera att vid en sådan försening är ingen återbetalning möjlig. Vi uppskattar din förståelse för detta.

Vi uppskattar ditt samarbete och förståelse för att följa dessa riktlinjer. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

8. Våra Tjänster – Våra Skyldigheter

På Osa Travel Management B.V. strävar vi efter att erbjuda högkvalitativa tjänster som uppfyller dina förväntningar. Vi värdesätter din tillfredsställelse och strävar efter att erbjuda en smidig och njutbar upplevelse.

Vänligen notera följande punkter:

1.Standarder För Tjänster

Vi ansvarar för de tjänster vi tillhandahåller på den överenskomna platsen. Dessa tjänster bör uppfylla en rimlig standard och stämma överens med beskrivningarna på vår webbplats. Om tjänsterna inte uppfyller dessa standarder och påverkar din semesterupplevelse kommer vi att kompensera dig i enlighet därmed. Observera att vårt ansvar är begränsat till det belopp du har betalat till oss och täcker inte eventuella ytterligare kostnader som du har ådragit dig.

2. Begränsningar Av Ansvar:

Vi kan inte ta ansvar för några förluster eller skador som orsakas av medlemmar i din grupp, tredjepartsleverantörer eller händelser utanför vår kontroll (force majeure). Vårt ansvar är begränsat till det totala belopp som du har betalat till oss.

3. Aktiviteter Som Sillhandahålls Av Leverantörer:

Vissa aktiviteter som erbjuds av Osa Travel Management B.V. tillhandahålls av våra leverantörer. I sådana fall agerar vi som bokningsagent. Även om vi marknadsför dessa aktiviteter bör det inte tolkas som en rekommendation att delta. Vi kan inte hållas ansvariga för skador, skador, förlust (inklusive förlust av personliga tillhörigheter som lämnats i fordon) eller dödsfall som uppstår till följd av dessa aktiviteter. Även om vi samarbetar med välrenommerade leverantörer är eventuella falska framställningar som görs av dem bortom vår kontroll.

4. Farliga Förföljelser:

Var medveten om att vissa aktiviteter kan anses vara ”farliga aktiviteter” av försäkringsbolagen. Om du vill vara tillräckligt täckt av din försäkringspolicy kan du behöva betala en extra premie.

5. Efterlevnad Av Lagar Och Förordningar:

Vi förbehåller oss rätten att begränsa vårt ansvar i enlighet med lagar och förordningar i Nederländerna.

6. Ändring Eller Uppsägning Av Tjänsten:

Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan förvarning ändra, suspendera eller avsluta våra tjänster. Vi förbehåller oss också rätten att neka service till vem som helst av vilken anledning som helst.

9. Force Majeure

På Osa Travel Management B.V. kan vi inte hållas ansvariga för några förluster, olägenheter eller skador som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll. Observera följande:

 • Vi ansvarar inte för några förluster, olägenheter eller skador som uppstår till följd av krig, hot om krig, upplopp eller civil oro, terroristaktiviteter, arbetskonflikter, naturkatastrofer, bränder, sjukdomar, ogynnsamma väderförhållanden, flygplatsregler, tillfälliga eller tekniska problem, mekaniska eller elektriska fel på transport eller några faciliteter inom de annonserade boendena.
 • Vi är inte ansvariga för några skador som uppstår från explosionen av ett kärnkraftverk eller någon del därav, eller någon radioaktivitet eller förorening som resulterar från sådana händelser.
 • Vid tekniska eller mekaniska problem med transporten kommer vi omedelbart att kontakta våra lokala samarbetspartners som tillhandahåller bussresan. Vi kommer att arbeta noggrant för att lösa problemet och vid behov ordna med en ersättningsbuss. Tiden som krävs för att byta buss beror på avståndet den nya bussen behöver täcka.

Vänligen förstå att vissa omständigheter ligger utanför vår rimliga kontroll, och vi kommer att göra allt för att minimera eventuella störningar och säkerställa din trygghet och komfort.

10. Ändringar av Osa Travel Management B.V.

Osa Travel Management B.V. förbehåller sig rätten att göra ändringar i reseplaner som är nödvändiga med hänsyn till faktorer som väderförhållanden, tillgänglighet av attraktioner eller andra omständigheter.

Osa Travel Management B.V. förbehåller sig också rätten att ändra storlek och typ av fordon som används för våra rundturer.

11. Besöksmaterial

Precis som personlig information som omfattas av vår integritetspolicy, anses allt material som du överför eller lägger ut på OsaBus.se som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. Osa Travel Management B.V. är inte skyldigt att behandla sådant material på ett konfidentiellt sätt. Osa Travel Management B.V. och dess utsedda personer har rätt att kopiera, avslöja, distribuera, införliva och använda sådant material, tillsammans med all data, bilder, ljud, text och andra element som finns däri, för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

12. Rökning

Rökning är strängt förbjuden på alla fordon som används i våra rundturer.

13. Försäkring

Osa Travel Management B.V. rekommenderar starkt att du skaffar omfattande internationell reseförsäkring som är giltig under hela din vistelse i det land du besöker. Denna försäkring bör täcka olika aspekter relaterade till resor, inklusive men inte begränsat till medicinska kostnader, avboknings- eller ändringskostnader för resan, förlorat bagage, olyckor och repatriering. Det är viktigt att skydda dig mot oväntade omständigheter.

Observera att Osa Travel Management B.V. inte kan hållas ansvarig för några konsekvenser som uppstår till följd av att du inte skaffar lämplig reseförsäkring eller är vårdslös med att göra det. Det är ditt ansvar att se till att du har tillräckligt skydd för att försäkra dig under din resa.

14. Klagomål

Om du har några klagomål, informera oss så snart som möjligt så att Osa Travel Management B.V. kan hantera ärendet snabbt och effektivt. För klagomål angående semesterupplevelsen ber vi dig vänligen att skicka dem skriftligt inom en vecka eller 7 dagar från avslutad resa. Krav som mottas efter denna tidsfrist kommer inte att beaktas.

Observera att eventuella anspråk mot Osa Travel Management B.V. som härrör från dessa villkor, rundturen eller några händelser eller underlåtenheter under eller i samband med rundturen, inte ska överstiga det belopp du faktiskt har betalat till Osa Travel Management B.V. för rundturen. Vi är inte ansvariga för några skador eller förluster utöver de som faktiskt uppstått och redan har betalats för, och vi är inte ansvariga för några följdskador, framtida skador, förlorade vinster, förlorade möjligheter, mental ångest eller smärta och lidande.

Vårt ansvar gentemot dig är begränsat till det belopp vi erhåller från dig, och vi kan därför inte ersätta för några andra kostnader som du ådrar dig.

Var vänlig notera att dessa villkor styrs av nederländsk lag och är föremål för den exklusiva jurisdiktionen hos de nederländska domstolarna.


Tack för att du har läst och godkänt våra villkor och förhoppningsvis ger dessa riktlinjer klarhet och transparens när det gäller våra tjänster. På Osa Travel Management B.V. strävar vi efter att leverera exceptionella upplevelser och säkerställa din tillfredsställelse under hela din resa.

Vi önskar dig en fantastisk resa och lycka till på dina äventyr! Vi förstår att oförutsedda omständigheter eller frågor kan uppstå under dina resor. I sådana fall uppmanar vi dig att kontakta vårt engagerade team. Vi finns här för att hjälpa dig och ta itu med eventuella frågor du kan ha.

Återigen önskar vi dig varmt en minnesvärd och njutbar resa. Bon voyage!

Vänliga hälsningar,

Teamet på Osa Travel Management B.V.